STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

NROS – Nadace rozvoje občanské společnosti

Záměrem programu je podpora mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami, ohroženým neúspěchem a zároveň podpora talentované mládeže v rámci studia na střední odborné škole, tedy provázání odborného školství na straně jedné a poptávky firem v regionu na straně druhé.
Program je financován z prostředků The VELUX Foundations.

V rámci programu byla ve školním roce 2022/2023 podpořena platba dotykového panelu Ámos.
Zobrazovací panel ÁMOS je plně využíván pedagogy a žáky k předávání informací – rozvrhu hodin, jídelního lístku, přehledu školních akcí, přehledu suplování, informací v rámci vzdělávacího preventivního programu školy, informací k výuce a také zprostředkovává přístup na internet.

Ve školním roce 2023/2024 byla podpořena grantová výzva, jejímž cílem je podpora žáků při studiu, zvýšení pravděpodobnosti úspěšného složení závěrečných zkoušek a modernizace výuky.
Celkem jsou podpořeny dva projekty v rámci této výzvy.

  1. Simulace pacientů s demencí zážitkově.
    Cílem projektu je umožnit žákům oboru Praktická sestra uvědomit si a prožít stavy, které má pacient s demencí. Tyto workshopy by měly zvýšit motivovanost žáků ke studiu daného oboru tím, že žáci pochopí problémy a potřeby lidí s demencí a budou schopni poskytnout kvalitnější a bezpečnější ošetřovatelskou péči . Pro žáky ohrožené studijním neúspěchem by mohly být povzbuzením ve snaze tento náročný obor dokončit.
    Výše přidělené podpory: 28 080 Kč
  2. Workshopy pro studenty oboru ZL ve spolupráci s PřF UK. Cílem projektu je umožnit studentům oboru Zdravotnické lyceum prohloubit a rozšířit si znalosti v oboru biologie, chemie a a geografie prostřednictvím praktických cvičení, přednášek a prohlídek. Zvýšit jejich zájem o so obor, který studují a motivovat je v pokračování studia na VŠ stejného zaměření. Seznámit je s badatelským způsobem výuky a týmovou spoluprací na projektech, zaměřených na přírodní vědy. Zvýšit kompetence žáků ke studovanému zdravotnickému oboru.
    Výše přidělené podpory: 32 710 Kč