STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Vzdělávání dospělých

Kurz SANITÁŘ – jaro 23

Přihlášky zasílejte do 10. 2. 2023 na adresu: wimmerova@szsberoun.cz (je ke  stažení v oddílu:  Vzdělávání dospělých)

Výukové dny: pátky a soboty

Cena kurzu: 8 000 – 8 500,-Kč (dle počtu účastníků)

Sanitář – obecné informace

Vzdělávací program obsahuje celkem 180 hodin, z toho teoretická výuka – 100 hodin a praktické vyučování – 80 hodin.

Cílem akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru SANITÁŘ je získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání sanitář osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnými právními předpisy. Své povolání bude vykonávat pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu.

Vstupní a další požadavky

Podmínkou pro zařazení do kvalifikačního vzdělávání v oboru Sanitář je s odkazem na ustanovení § 51 odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 96/2004 Sb.)

ukončené základní vzdělání, věk minimálně 18 let,

očkování proti žloutence typu B – minimálně 1. dávka při zahájení kurzu

Výukové dny: pátky, soboty

Pracovník v sociálních službách

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách – akreditovaný kurz Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Délka kurzu: 162 hodin (z toho 40 hodin praxe v zařízeních sociálních služeb)

Výukové dny: pátky a soboty

Dokumenty ke vzdělávání dospělých
 • Přihláška - Sanitář
  Datum publikace: 21. 12. 2022
  Autor: Wimmerová
  Typ souboru: doc
  Anotace:
  Přihláška do kurzu Sanitář

Vzdělávání dospělých

je obecný pojem pro vzdělávání dospělé populace a zahrnuje veškeré vzdělávací aktivity realizované jako řádné školské vzdělávání dospělých (získání stupně vzdělání) nebo jako další vzdělávání. Proces cílevědomého a systematického zprostředkování, osvojování a upevnění schopností, znalostí, dovedností, návyků, hodnotových postojů i společenských forem jednání a chování osob, jež ukončily školní vzdělání a přípravu na povolání a vstoupily na trh práce.

Vzdělávání dospělých prošlo v minulých letech zásadními procesy. Celková liberalizace prostředí a iniciativy zdola vedly k rozmanitosti nabídky vzdělávacích příležitostí a k expanzi v kvantitě, struktuře i druhové skladbě vzdělávání dospělých.

Termín vzdělávání dospělých pokrývá širokou oblast jednak edukačních procesů (učení dospělých osob a na ně zaměřené vyučování), jednak institucí, programů, způsobů řízení a podpůrných aktivit tvořících dohromady systém zabezpečující jiné než formální (tj. striktně na školský systém vázané) vzdělávání.

Ve vzdělávání dospělých se zpravidla uplatňuje distanční vzdělávání a korespondenční studium.

Zdroj: wikiknihovna.cz