STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLAMládeže 1102, BEROUN

Uplatnění absolventů

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ DLE STUDIJNÍCH OBORŮ
Zdravotnické lyceum  (kód oboru 78 – 42 – M/04)
Pojetí a cíle oboru vzdělání:
1) Obor vzdělání zdravotnické lyceum je koncipován na širším všeobecně vzdělávacím základě
s výrazně prohloubenou výukou přírodovědných (především biologie a chemie) i
společenskovědných (psychologie) předmětů. Znalosti právě z těchto předmětů jsou
rozhodujícím kritériem při přijímání na lékařské, farmaceutické a zdravotnicky zaměřené
obory vysokých škol a vyšších odborných škol.
2) Součástí učebního plánu jsou rovněž i předměty obecně odborné, které poskytnou základní
profesní orientaci a přípravu pro zdravotnické obory. V náplni oboru jsou zahrnuty i další
všeobecně vzdělávací předměty, čímž je umožněno i event. další studium absolventů na
vysokých školách nebo vyšších odborných školách bez zdravotnického zaměření.
Uplatnění absolventů
Absolventi zdravotnického lycea mohou pokračovat ve studiu všech studijních oborů na lékařských,
farmaceutických a zdravotně sociálních fakultách vysokých škol, dále na VŠ s laboratorním
zaměřením a na vyšších zdravotnických školách.
Poměrně široká všeobecná průprava umožní absolventům oboru i event. přijetí na vysoké školy
s nelékařským zaměřením (pedagogické, filozofické, tělovýchovné aj. fakulty vysokých škol).
Pokud absolventi nebudou mít zájem pokračovat ve studiu, mohou získat formou akreditovaných
kvalifikačních kurzů oprávnění k výkonu některých zdravotnických nelékařských povolání (např.:
zubní instrumentářka, ošetřovatel, masér ve zdravotnictví, pracovník v sociálních službách a další).
Jejich vzdělání jim umožní nacházet uplatnění v sociálních službách a různých organizací zabývající se sociální nebo charitativní činností (sociální sféra, státní správa, úřady, zdravotnické pojišťovny apod.).
Praktická sestra  (kód oboru 53-41-M/03)
Tento studijní obor je zařazen do kategorie podporovaných učebních oborů vzdělání, Středočeský kraj poskytuje jeho žákům stipendium.
Pojetí a cíle oboru vzdělání:
1) Školní vzdělávací program připravuje žáky pro práci středních zdravotnických pracovníků, kteří
budou poskytovat ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu. Vzdělávání se zaměřuje
zejména na zvládnutí ošetřovatelských výkonů a dalších osobnostních kvalit zdravotnického
pracovníka.
2) Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby vedle odborného vzdělání poskytl žákům i širší
všeobecné vzdělání. Nedílnou součástí odborného vzdělání jsou cvičení a od 3. ročníku praktická
výuka ve zdravotnických a dalších zařízeních poskytujících zdravotní péči.
Uplatnění absolventů
Absolventi oboru vzdělání praktická sestra jsou způsobilí vykonávat povolání praktické sestry
v rozsahu stanoveném vyhláškou MZČR v platném znění.
Absolventi se uplatní především ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního typu, dále
v domácí ošetřovatelské péči, jako zdravotničtí pracovníci v zařízeních sociální péče, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, zařízeních geriatrické péče a zařízeních paliativní, hospicové a respitní péče.
Absolventi jsou připraveni ke studiu v terciální sféře (na vyšších a vysokých školách především
zdravotnického zaměření).